وقتی رسانه های صهیونیستی از تروریست های دانشمندان هسته ای ایران دفاع می کنند!

قریب به دو سال است که از آغاز سریال تلخ ترور دانشمندان هسته ای ایرانمی گذرد؛ اگرچه از همان ابتدا صهیونیستی بودن، تهیه کنندگی این سریال کاملا مشهودبود و اماره های فراوانی از ناخشنودی سران رژیم اشغالگر قدس از ناکارآمدی تحریم هاو لزوم ورود به فاز نظامی به چشم می خورد اما با گذشت زمان و اقدامات امنیتیایران، پشت پرده این سریال واضح تر دیده می شود.
>
بازداشتتروریست های دانشمندان هسته ای ایران توسط دستگاه های امنیتی از همان ابتدا غربیها را با شگفتی روبرو ساخت اما با نزدیک شدن به مراحل پایانی این پرونده، صهیونیستها از در «جنگ روانی» وارد میدان شده اند.
درهمین راستا سایت صهیونیستی«آر تی» با جانبداری از تروریست ها، خواهان توجه قوهقضاییه ایران به حقوق قانونی(!) آنها شده است.
بهگزارش بولتن نیوز، این سایت در ضمن مصاحبه ای یادآور می شود:
«اگرمقامات ایرانی پروندۀ معتبری علیه متهمان به این جنایت هولناک دراختیار دارند، بایدشواهد واقعی را ارائه دهند.»
سارالی ویتسون(مدیر بخش خاور میانه و شمال آفریقا) در مصاحبه با این سایت می گوید:
"اگرمقامات ایران پروندۀ معتبری علیه این متهمان به ارتکاب جنایات هولناک دارند ، پس بایدمدارک و شواهد واقعی ارائه دهند...اما اقدامات ایران تنها منجر به ایجاد این سوء ظنمی شود که مقامات ایران شواهد معتبری در دست ندارند که نشان دهد چه کسی این تعداد ازدانشمندان ایرانی را به قتل رسانده است."

موضوعدیگری که این سایت مورد بررسی قرار داده است، اعترافاتی است که از متهمان درتلویزیون پخش شده است و مدعی است که این مصاحبه ها اجباری بوده است و جال اینجاستکه در این باره می نویسد:
« سازماندیده بان حقوق بشر هیچ مدرک معتبری دریافت نکرده که نشان دهد مقامات ایران این افرادرا شکنجه و یا مجبور به اعتراف در مستند 5 اوت تلویزیون ایران کرده اند!»
اینمصاحبه و حمایت رسانه ای از تروریست ها نشانه دیگری از صهیونیستی بودن تروردانشمندان هسته ای ایران می باشد که امروز این چنین برهنه به حمایت از آنها میپردازند.

/ 0 نظر / 22 بازدید