باز هم بگو مگو

باز هم مجادله  ، باز هم بگو مگو
باز هم بگم؟ بگم؟  باز هم بگو! بگو!

جامعه پر التهاب ، کام ضد انقلاب
گشته مست از این شراب ، دم به دم سبو سبو

بحث های بی ثمر ، نطق های بی اثر
میرسد خبر خبر ، کوچه کوچه  کو به کو

باز هم بزن بزن ، باز جنگ تن به تن
گشته مجمع الفتن ، مجلس نقیضه گو!

شعله های اختلاف ، خنده های انحراف
طعنه های پشت سر ، فتنه های پیش رو ..

هرچه نا به جا ، به جا ، حرف نا روا ، روا
بی خیال هرج و مرج ، بی خیال آبرو

هرکه بر خلاف ماست ، ضد انحراف ماست
در مرام ما رواست ، نقض آبروی او ..

ذره بین انتقام ، با زبان اتهام
شرح میدهد عجب ، نکته های مو به مو

دارد این مسیر تار ، این قطار بی مهار
می رود کدام سمت ، می رود کدام سو

از میان نام ها ، نام شعر تازه را
اینچنین کنم سوا ؛  جنبش بگو مگو!

/ 0 نظر / 21 بازدید